icon2x v3 Mongolian spellchecking dictionary

Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 60 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 2 тэрбум үгийн санг бэлтгэлээ. Энэхүү тольд "Монгол үсгийн дүрмийн толь" болон "Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн жур

★ ★ ★ ★ ★
Dictionary
Download latest

latest release: 2024-06-02 11:43:36

Description

Туршилтын хувилбар болох ойролцоогоор 2 сая үгийн сантай толио гаргаснаас хойш даруй 14 жил өнгөрчээ. Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 60 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 2 тэрбум гаруй үгийн санг бэлтгэлээ.

Энэхүү толийн онцлог гэвэл эрдэмтэн Ц. Дамдинсүрэн нарын 'Монгол үсгийн дүрмийн толь' бүтээлийг баримтлан бүтээсэн болно.

Өөрчлөн тараахыг хориглоно. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.

---

Copyright 2020-2022, Batmunkh Dorjgotov

Special thanks to Guntevsuren Nanzad for your great professional assistance.

This work may be distributed and/or modified under the
conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
of this license or (at your option) any later version.
The latest version of this license is in
http://www.latex-project.org/lppl.txt
and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
version 2005/12/01 or later.

This work has the LPPL maintenance status maintained.

The Current Maintainer of this work is Batmunkh Dorjgotov.

 

This work consists of the files mn_MN.aff, mn_MN.dic, dict-mn.xpi and README_mn_MN.txt
and the derived file hyph_mn_MN.dic from mnhyphn.tex.

---

#алдаа-шалгагч, #алдаа-шалгах-программ, #монгол-үгийн-алдаа-шалгах-толь, #dict-mn, #зөв-бичигдэв, #үгийн-алдаа-шалгагч

 

Homepage: https://zuv.bichig.dev

Repository: https://github.com/bataak/dict-mn

Release List

Release Description Compatibility Operating Systems License Release notes   2024.06.02 6.0 Linux, Windows, macOS LGPL

Шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв.

Download 2024.03.06 6.0 Linux, Windows, macOS

метафизикч, тракторч үгсийн хувиллын засвар

Download 2024.01.02 6.0 Linux, Windows, macOS

- Гадаад үгийн хувилалд засвар
- Алдаатай үгийн зөв хувилбарыг санал болгох оновчлолын сайжруулалт
- Үгийн сан баяжуулалт

Download 2024-03-02 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үгийн баяжуулалт, үеэр таслах толийн засвар

Download 2023.10.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Үгийн бичлэгт засвар хийв: камандынхан биш командынхан

Download 2023.10.25 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн тооны үг нэмж, -гана, -на, -гина дагавартай зарим үйл үгийн бичлэгт засвар хийв. Жишээлбэл: банхгана гэдгийг банхагна, бонхгоно гэдгийг бонхогно болгон засав.

Download 2023.10.25 6.0 Linux, Windows, macOS

Үгийн алдаа засав: блокол биш блокло

Download 2023.10.11 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, зарим үйл үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2023.10.08 6.0 Linux, Windows, macOS

Доншуурла, доншуурчил, нухшил үгсийг хасав

Download 2023.10.07 6.0 Linux, Windows, macOS

Дараах 2 үгэнд засвар хийв:
- идшил гэсэн үгийг хасав. Зөв хувилбар нь идэшлэ.
- бүтцэл, бүтэцэл гэсэн үгийг хасав. Зөв хувилбар нь бүтэцлэ.

Download 2023.10.06 6.0 Linux, Windows, macOS

Гадаад үгийн хувилалд засвар хийж, цөөн хэдэн шинэ үг нэмж, цөөн үгэнд засвар хийж, заримыг хасав:
- аглагаш биш аглагш, аагаш биш аагш, бүтэцлүүл биш бүтцэлүүл, ислэг биш эслэг
- хавхлага болон эсхүл үгсийг хасав.

Download 2023.09.21 6.0 Linux, Windows, macOS

1. Цөөн үгийн хувилалд засвар хийв: монополичлол, кокс, чацавхий
2. Үнсэл, сайх хэмээх үгсийг хасав.
3. -мар4 дагавар нэмэв.

Download 2023.09.10 6.0 Linux, Windows, macOS

Туркмен, Туркестан үгсийг У биш Ү-гээр солив. Балчигна, палчигна үгсийг балчгана, палчгана болгон засав.

Download 2023.09.04 6.0 Linux, Windows, macOS

Биологийн салбарын үг хэллэг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв. Жишээлбэл, уг үг нь зохилдлого тул зохилдолгоо гэсэн үгийг хасав. Мөн зээллэгээ хэмээх үгийн хасав.

Download 2023.08.31 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим е төгсгөлтэй гадаад оноосон нэрийн хувилал болон Румын, Крым үгсийн хувилалд тус тус засвар хийв.

Download 2023.08.28 6.0 Linux, Windows, macOS

"и" төгсгөлтэй гадаад нэрийн хувилалд засвар хийв.

Download 2023.08.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Өргөлтгүй эгшгээр төгссөн гадаад оноосон нэрсийн хувилалд засвар хийв. Жишээлбэл: Авогадро, Авогадрогийн биш Авогадрын, Аризонагийн биш Аризонын, Атланта биш Атлант, Аттила биш Аттил гэх мэт.

Download 2023.08.11 6.0 Linux, Windows, macOS

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр дараах хэд хэдэн чухал өөрчлөлт хийлээ:

1. § 41 дүрмийн дагуу -с төгсгөлтэй нэр үгэнд -д дагавар залгасан хэд хэдэн үйл үгийг -т төгсгөлтэй болгон засав: нусад, сэвсэд, оньсод, шаваасад, багсад, дэрсэд, дээсэд, зоосод, тэрсэд, тэсэд, сэнсэд, баасад, цуульсад.
2. Турк хэмээх орос бичлэгийг Түрк (Түрэг) болгов.
3. Шижигнэ хэмээх үйл үгийг нижгэнэ хэмээх үйл үгтэй ижилсүүлэн бичив. Шижгэнэ, шижгэр.
4. Цөөн тооны шинэ үг нэмэв.
5. -маанжин4 нөхцөлийг маажин4 болгож өөрчлөв. Цөөн гадаад оноосон нэр нэмж, турхан, турхандах гэсэн үгсийг турьхан, турьхандах хэмээн засав.

Download 2023.07.23 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн шинэ үг нэмж зарим үгийг хасав: бүлцгэр, бүлций- (бөлцгөр, бөлций- гэсэн үгтэй давхардсан), зэхүүн, сэрчигнэ- (сэржгэнэ- гэх үгтэй давхардана), тохи- (дохи- гэх үгтэй давхацна).

Download 2023.07.19 6.0 Linux, Windows, macOS

-зана4 холбоосыг хасав. Цөөн мэргэжлийн үг хэллэг нэмэв: үйлш, үглэбэр, холбоосож, тэмдэгш, морфем

Download 2023.05.01 6.0 Linux, Windows, macOS

Алдаатай бичигдсэн үгийн зөв оноолтыг сайжруулж, цөөн тооны оноосон нэр нэмж, зарим үйл үгийн хувьд зохих төрлийн эгшиг дагуулах үеийн алдааг засав. Жишээлбэл, гилжисхийхөд биш гилжисхийхэд; егөгдөсхийхөд биш егөгдөсхийхэд, логарифмчлогдуулох биш логарифмчлогдуулах

Түүнчлэн сүржигнэл хэмээх үгийн хувьд үйл үгийн залгавар залгасан байсныг нэр үг болгон засав.

Хэд хэдэн эр эгшиг бүхий зарим гадаад үгнээс үүссэн үйл үгийн хувьд үйл үгийн зарим нөхцөл буруу залгагдаж байсныг засав. Жишээлбэл: логарифмчлогдуулох биш логарифмчлогдуулах

Download 2023.03.17 6.0 Linux, Windows, macOS

Мэргэжлийн цөөн үг хэллэг нэмж, нөхцөлд засвар хийж, цөөн хэдэн үгийн хувиллыг засав:
- татавхийзна биш татавхийзнэ
- мэдэмхийрэх биш мэдэмгийрхэх

Download 2023.01.28 6.0 Linux, Windows, macOS

Физикийн цөөн нэр томьёо нэмж, зарим химийн элементийн нэрсийн хувилалд засвар хийв.

Download 2022.12.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Мэргэжлийн гадаад үг хэллэг нэмэв. Цөөн үгэнд засвар хийв:
соронз гэсэн үгийг хасав, соронзонгийн биш соронзны, автобуснаас биш автобусноос учир нь -бус нь дагавар. неолитээр биш неолитоор учир нь -лит нь дагавар болно.

Download 2022.12.22 6.0 Linux, Windows, macOS

Газарзүйн холбогдолтой цөөн үг хэллэг нэмэв.

Download 2022.12.19 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үгийг засав: ирүүлч биш эрүүлч, нойрхой биш ноорхой, түчигнэ биш түжгэнэх; мөн шинэ үг нэмэв.

Download 2022.12.04 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг нэмж, урт эгшгээр төгссөн зарим үгийн хувилалд засвар хийв: сүрьеээ биш сүрьеэгээ

Download 2022.11.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, цөөн үгэнд засвар хийв

Download 2022.11.23 6.0 Linux, Windows, macOS

Алдаатай үгийн зөв хувиллыг санал болгох хувиллыг сайжруулав: архитектор -> архитектурч, ажилбал -> ажиллавал, хайчиллавал -> хайчилбал

Түүнчлэн нөхцөлд засвар хийв: Сонгиногийн биш Сонгинын, Бөртэчиногийн биш Бөртэчинын.

Цөөн үгэнд засвар хийв: зүрж гэсэн үгийн хасав.

Download 2022.09.03 6.0 Linux, Windows, macOS

Тайбэй хэмээх үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2022.07.28 6.0 Linux, Windows, macOS

Нийт хувилсан үгийн тоо 1.8 тэрбум болов.

- -нгуй/нгүй дагавар нэмэв.
- Оноосон нэр нэмэв.
- Тийн ялгалын үгүйсгэлийн хэлбэрийг буцаан гүйцээж нэмэв.
- Зарим цөөн тооны үгийн хувилалд засвар хийв.
- Буруу бичигдсэн үгийн зөв хувиллын оновчлолыг сайжруулав.

Download 2022.05.24 6.0 Linux, Windows, macOS

Нэр үгийн нөхцөл нэмж, тэмдэг нэрийн хувилалд засвар хийв.
-яа, еө, еэ; гуриа гуриаараа биш гуриагаараа болов

Download 2022.05.13 6.0 Linux, Windows, macOS

Эгшиг үсгээр төгссөн гадаад үгийн хувилалд засвар хийв.

Download 2022.05.12 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг хасаж, -и төгсгөлтэй зарим гадаад үгийн хувилалд засвар хийж, үйл үгийн хувилалд -лцалд нөхцөл нэмж, -гүйсэн, -тэйсэн нөхцөлийг хасаж, нэр үгийн хувилалд засвар хийв. Жишээлбэл: зөөлрүүлэх үүргээр ороогүй -и төгсгөлтэй үгсийн хувьд: Кошийн биш Кошигийн, Карнегийн биш Карнегигийн болгов. Түүнчлэн, сэдвээрх, хэлээрх, асуудлаарх, чиглэлээрх; хоёулан, ганцааран, гурвуулан зэрэг үгсийг хасав.

Download 2022.04.25 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим үгийн бичлэгийг засаж, анагаахын салбарын цөөн үг нэмэв: бэгнэ гэдгийг бигнэ, хеликобактер гэдгийг хеликобактери болгов.

Download 2022.04.14 Зарим гадаад үгийн бичлэгийг засаж, шинэ үг нэмэв 6.0 Linux, Windows, macOS

Оросоор г үсгээр эхлэн бичигддэг ч латинаар h үсгээр эхлэн
бичигддэг үгсийн бичлэгийг х болгов. Жишээлбэл, Гейне--Хейне,
Герц--Херц, Гималай--Хималай гэх мэт.

Download 2022.04.01 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үгийн бичлэгийг өөрчилж, шинэ үг нэмж, нөхцөлд засвар хийв

Download 2022.03.06 6.0 Linux, Windows, macOS
 • Үйл үгээс үүссэн нэр үгүүдэд олон тооны нөхцөл нэмэв. Жишээлбэл: боловсруул гэсэн үгээс боловсруулагчид, боловсруулагчууд гэж үүсэх бөгөөд эхний үг нь хүнийг заасан нэр, удаах үг нь эд зүйлийн хийсвэр нэр болно.
 • Зарим -н төгсгөлтэй цөөвтөр оноосон нэрийн хувиллын засвар
Download 2022.03.04 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим -р төгсгөлтэй гадаад үгийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийж -т нөхцөл авдаг болов

Download 2022.02.24 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим дүрэм бус хувиралтай үгсийг буцаан нэмэв: түүхэнд, хариуд

Download 2022.02.21 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, цөөн үгэнд засвар хийн, нөхцөлд (sfx, rep) засвар хийв

Download 2022.02.15 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг нэмж, гадаад үгийн хувилалд засвар хийж, -гүйхэн нөхцөл нэмэв

Нэр үгийн нөхцөлд нэмэлт хийв. Жишээлбэл: какаоны, какаонаас

Download 2022.02.12 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн хэдэн үйл үгэнд бусдаар үйлдүүлэх хэвийн нөхцөл нэмэв

Download 2022.02.11 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг нэмж, гадаад үгэнд нэр үг үүсгэх дагавар залгаж бүтсэн үгийн засвар хийв

Download 2022.02.08 6.0 Linux, Windows, macOS

Гадаад үгийн засвар болон нэмэлт

Download 2022.02.06 6.0 Linux, Windows, macOS

-хуй/хүй төгсгөлт нэр үгэнд -тай/гүй нөхцөлийг нэмэв

Download 2022.02.05 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг нэмж, зөв үг санал болгох хувилбарыг сайжруулж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2022.01.28 6.0 Linux, Windows, macOS
 • Зөв үг санал болгох аргачлалыг сайжруулж, цөөн хэдэн үг нэмэв
 • Монгол үсгийн дүрмийн § 49 зүйлийн гажилт 3-ын дагуу гадаад үгийн б, п, ф, в төгсгөлтэй үгүүдийн өгөх
  оршихын тийн ялгалд -т нөхцөл залгана
2022.01.18 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2022.01.07 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2022.01.04 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим нөхцөлд засвар хийж, цөөн хэдэн үг нэмэв

Download 2021.12.26 Шинэ үг нэмж, зарим үгэнд засвар хийв. 6.0 Linux, Windows, macOS
- Мэргэжлийн гадаад үг хэллэг нэмэв: Байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн
шинжлэх ухаан.
- буйл бүйл, буйлс бүйлс, гоолиг гуалаг, царвуу сарвуу, яахан яахин,
хөвгүүн хөвүүн, уйгур уйгар, өштөн өстөн, толины толийн, илаар илаарь,
саймшир саймсар, енгэнэ енгинэ, шидмэс шидэмс гэсэн хоёр янз байсныг
цэгцлэв.
- N3 нөхцөлд -п төгсгөлтэй үгийн -эд залгаврыг засав.
Зорихын тийн ялгал, болон далимдахын тийн ялгалын нөхцөлийг нэмэв.
- хөр гэсэн үйл үг хөрж гэж хувирч байсныг -ч болгож засав.
- сантиметр гэсэн үгийн хувиллыг засав.
Download 2021.11.12 6.0 Linux, Windows, macOS

Үйл үгийн үйлт нэрийн өнгөрөн үргэлжилж байгаа цагийн нөхцөл нэмэв

Download 2021.11.06 6.0 Linux, Windows, macOS

Нэр үгийн сангаа өргөтгөж, цөөн хэдэн үгийн бичлэгт засвар хийв

Download 2021.10.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим СД орсон үгсийг засаж СТ болгов: эрсдэл->эрстэл, хомсдол->хомстол

Download 2021.10.26 6.0 Linux, Windows, macOS

Үйл үг нэмж, хамаатуулах нөхцөлийг шинээр бүлэглэж, цөөн хэдэн үгийн хувилалд засвар хийлээ

Download 2021.10.20 6.0 Linux, Windows, macOS

Математикийн цөөн хэдэн үг нэмэв

Download 2021.07.20 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн үг нэмж, зарим төрлийн үгийн хувилалын олон тооны нөхцөлд засвар хийв

Download 2021.06.26 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим үгийн хувилалд засвар хийж, шинэ үг нэмэв

Download 2021.06.22 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.06.15 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.06.02 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэж, үйл үгийн нөхцөлд засвар хийв

Download 2021.05.29 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн хэдэн үг хасав

Download 2021.05.27 6.0 Linux, Windows, macOS

2000 орчим шинэ үг нэмж, цөөн хэдэн үгийг засаж, хувилалд засвар хийлээ

Download 2021.04.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Математикийн цөөн үг нэмэв

Download 2021.04.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.26 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.24 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.22 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.20 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.19 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.18 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.18 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.17 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.16 6.0 Linux, Windows, macOS

Хувилал дахь жижиг засвар

Download 2021.04.15 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.15 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, 448 мянган үүсмэл үндэс, 400 сая хувилалтай болов

Download 2021.04.13 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.04.12 6.0 Linux, Windows, macOS

Гадаад шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.04.04 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.04.03 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.03.31 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.03.28 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.03.26 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.03.22 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим үгийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувиллын алдааг засав

Download 2021.03.20 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.03.19 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.03.17 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.03.14 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.03.12 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.03.11 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, зарим гадаад үгийн хувиллыг засав

Download 2021.03.08 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн хэдэн үг нэмэв

Download 2021.03.07 6.0 Linux, Windows, macOS

Санал болгох үгийн хувилбарыг сайжруулав

Download 2021.03.06 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Хүний нэрс нэмэв

Download 2021.03.05 6.0 Linux, Windows, macOS

Оноосон нэрс нэмэв

Download 2021.03.01 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим үгийн бичлэгийг буцааж өөрчлөв: будил -> будли, дугариг -> дугараг, цагариг -> цагираг, бэлгэд -> бэлэгд, билиг -> билэг

Download 2021.02.27 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, зарим үгийн бичлэгт засвар хийв: зовуурь -> зовуур, зовуурил -> зовуурла

Download 2021.02.18 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.02.17 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.02.17 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.02.16 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.02.14 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.02.13 6.0 Linux, Windows, macOS

Гадаад оноосон нэрийн хувилалд засвар хийв

Download 2021.02.13 6.0 Linux, Windows, macOS

вр төгсгөлтэй оноосон нэрийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийв

Download 2021.02.12 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.02.11 6.0 Linux, Windows, macOS

Өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийж, цөөн хэдэн үг нэмэв

Download 2021.02.10 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим эм үгийн төрөл таних алгоримтыг засварлаж, тэдгээр үгийн хувиллыг засав

Шинэ үг нэмэв

Download 2021.02.10 6.0 Linux, Windows, macOS

Гадаад үгсэд холбогдох заахын тийн ялгалын нөхцөлд засвар хийв

Download 2021.02.09 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувиллыг засав

Download 2021.02.07 6.0 Linux, Windows, macOS

'еи' эгшгээр бүтсэн үгсийн 'өэ' төрлийг ангилах алгоритмыг сайжруулж, зарим холбогдох гадаад үгсийн залгаврыг засав

Download 2021.02.06 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, зарим үгийн алдаатай бичлэг болон хувиллыг засав

Download 2021.02.02 6.0 Linux, Windows, macOS

Үйл үгийн нөхцөлд нэмэлт засвар хийж, -хан нөхцөл нэмэв. Нэр үгийн олон тооны нөхцөлд засвар хийж, цөөн хэдэн шинэ үг нэмэв

-в,р төгсгөлтэй үгсийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийв

Цөөвтөр шинэ үг нэмж, зөв үгийн сонголтыг сайжруулав

Download 2021.01.29 6.0 Linux, Windows, macOS

Холбох нөхцөлд засвар хийж, шинэ үг нэмэв

Download 2021.01.25 6.0 Linux, Windows, macOS

Холбох нөхцөлд засвар хийж, цөөн үг нэмэв

Download 2021.01.23 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, холбох нөхцөлд засвар хийн сайжруулав.

Download 2021.01.19 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, цөөвтөр үгийн хувилалд засвар, үйл үгийн нөхцөлд сайжруулалт тус тус хийв

Download 2021.01.15 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, сайжруулалт хийв

Download 2021.01.08 6.0 Linux, Windows, macOS

Гадаад ерийн нэрийн хамаатуулах нөхцөлийн хувилалд засвар хийж, үгийн санд цөөн хэдэн үг нэмэв

Download 2020.12.31 6.0 Linux, Windows, macOS

Цөөн хэдэн үг нэмэв

Download 2020.12.30 6.0 Linux, Windows, macOS

Үйл үгээс нэр үг үүсгэх -лт дагавар болон -тайяа нөхцөл нэмэв. -гүйт/гүйд дагавартай үгсийг цэгцэлж -гүйт дагаврыг хасав. Бусад алдаатай хувиллыг засав

Download 2020.12.25 6.0 Linux, Windows, macOS

Хэмжих нэгжүүд болон гадаад оноосон нэрүүд нэмэгдэж, үгийн санал болгох хувилбарыг сайжруулав

Download 2020.12.22 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим оноосон нэрсэд олон тооны нөхцөл нэмж залгав. Түүнчлэн алдаатай үгийн зөв бичлэгийн оноолтыг сайжруулав.

Download 2020.12.12 6.0 Linux, Windows, macOS

Update on dictionary and affix files; and fix bugs

Download 2020.12.11 6.0 Linux, Windows, macOS

Bug fixes

Download 2020.12.07 6.0 Linux, Windows, macOS

Зарим алдаатай үгийг хасав: нухшил, тохшил; зарим математикийн холбогдолтой нэр, оноосон нэрийг нэмэв

Download 2020.11.24 6.0 Linux, Windows, macOS

36 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 200 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ

Download 2014.04.24 6.0 Linux, Windows, macOS

Шинэ үг нэмж, цөөн үг хасав

Download
Show more

Other Extensions

Mongolian spellchecking dictionary

Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 60 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 2 тэрбум үгийн санг бэлтгэлээ. Энэхүү тольд "Монгол үсгийн дүрмийн толь" болон "Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн жур

06-2024

786

★ ★ ★ ★ ★

Feedback

★ ★ ★ ★ ★

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

 • bold Nov 30, 2020, 10:38 PM (4 years ago)

  ★ ★ ★ ★ ★

  Баярлалаа

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews