استفاده از تقویم شمسی در لیبره آفیس

 یک پرونده صفحه گسترده حاوی ماکرو که به شما امکان استفاده از تقویم شمسی در را می دهد
Persian or Jalali Calndar for Calc

08-2021

قالب کتاب لیبره آفیس

سلام
 
قالب کتاب فارسی
Persian Template for book

08-2021