Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy (FixContentNumbering) - 1.0

Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy

Release Details

This extension (after installation will appear in the "Tools" menu) tries to fix errors in a multilevel numbering of Headings and Table of Contents created using the "Outline Numbering", which arise sometime eg if we often change levels and styles of numbered headings, or when be mixed "Bullets and numbering" with "Outline numbering". It works like that: searched in whole document all paragraphs of paragraph styles connected to the levels specified in the "Tools - Outline Numbering," and then remove all manually made changes, including the manually made restart of numbering, etc. Then will remain only pure properties of the applied paragraph styles for Headings. Tento doplněk (po instalaci se objeví v menu "Nástroje") se snaží opravit chyby ve víceúrovňovém číslování nadpisů a obsahu vytvořeného pomocí "Číslování osnovy", které vzniknou např. když dodatečně měníme úrovně a styly nadpisů, případně pomícháme číslování odrážek a číslování osnovy. Pracuje tak, že najde v celém dokumentu všechny odstavce ostylované podle úrovní zadaných v "Nástroje - Číslování osnovy" a pak u nich resetuje všechny ručně provedené změny, včetně ručního restartu číslování. Zůstanou platné pouze vlastnosti dané použitým odstavcovým stylem.

License(s)

LGPL-v2.1 (GNU Lesser General Public License Version 2.1),

Compatibility

LibreOffice 3.3, LibreOffice 3.4, LibreOffice 3.5, LibreOffice 3.6, LibreOffice 4.3, LibreOffice 4.2, LibreOffice 4.1, LibreOffice 4.0, LibreOffice 5.0, LibreOffice 4.4,

Changelog

Available Downloads

Legal Disclaimer and Limitations for Downloads

The Document Foundation has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, available on or by means of The Document Foundation's
websites, and cannot therefore be responsible for that material's content, use or effects. By operating its websites, The Document Foundation does not represent or imply that it endorses the material there available, or that it believes such material to be accurate, useful or nonharmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses and other harmful or destructive content. The Document Foundation's websites may contain content that is offensive, indecent or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes and other errors. The Document Foundation's websites may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. The Document Foundation disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by The Document Foundation's visitors of The Document Foundation's websites, or from any downloading by those visitors of content available on or by means of The Document Foundation's websites.

Changes

Content contained on The Document Foundation's websites, including these Legal Disclaimers and Limitations, may be changed at the sole discretion of The Document Foundation and without notice. You are bound by any such updates or changes, and so should periodically review these Legal Disclaimers and Limitations.

If you believe any file is present on the site contrary to any TDF rule or applicable law, please supply full details to info@documentfoundation.org for impartial consideration.